วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

ISSN 2229-1644

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านอยุธยาศึกษา โดยพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ (Article) สารนิพนธ์หรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความแปล (Translated Article) บทความปริวรรตเอกสารโบราณ (Transformed Ancient Manuscripts) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ปรึกษา :

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม

ขอบเขตเนื้อหา :

บทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เงื่อนไขการตีพิมพ์ :

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขานั้นๆ ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย ๒ ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blind peer review คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา โดยมีการพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม สำหรับจัดส่งให้ห้องสมุดและหน่วยงานทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ออนไลน์ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดเผยแพร่ :

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม

เจ้าของ :

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๙๖ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๑๔๐๗

เว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา: asi.aru.ac.th

เว็บไซต์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา: jas.aru.ac.th และ asj.aru.ac.th

ศิลปกรรม :

ปกหน้า-หลัง ภาพเขียนสีน้ำของศิลปิน อดิศร พรศิริกาญจน์

จำนวน :

๕๐๐ เล่ม

เนื้อหาและทัศนคติในบทความเป็นของผู้เขียนเท่านั้น บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ผู้ที่ประสงค์จะนำข้อความจากบทความ หรือบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการและผู้เขียน