คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

บรรณาธิการบริหาร :

อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

 

บรรณาธิการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

 

กองบรรณาธิการ :

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ ดร.ศิขรินทร์ แสงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการกองบรรณาธิการ :   นายพัฑร์ แตงพันธ์

 

 

คณะทำงาน :                     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      ดร.เกษรา ศรีวิเชียร

                                      นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน

                                      นางสาวสายรุ้ง กล่าเพชร

                                      นางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา

                                      นางประภาพร แตงพันธ์

                                      นางยุพดี ป้อมทอง

 ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาการ

 นางสาธิยา รื่นชล

 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ

 นายอายุวัฒน์ ค้าผล

 นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว