ศูนย์ศิลปาชีพ : มหาตักศิลาทางความงาม ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

The Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques: the Great Takkasila of Beauty under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen Sirikit, the Queen Mother

  • สกนธ์ ภู่งามดี
Keywords: ศูนย์ศิลปาชีพในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, พระบรมราชินีนาถ, พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงโปรดเกล้า ให้จัดตั้งขึ้นในทุกภาคของไทย เพื่อฝึกอาชีพ แก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป โดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง (๒) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสอันใกล้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ผู้เขียนขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

References

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๖๒). โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. ค้นเมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จาก www.mhesi.go.th/main/th/142-knowledge/projects-along-the-royal/quality-of-life/2118-arts-and-crafts-center สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒.
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (๒๕๖๒). ศูนย์ศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค้นเมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จาก www.qsds.go.th/project/viewpro.php?idpro=PJ๑๔๙๓๘๑๑๐๑๙
การร่วมทำงานติดตั้งผลงานประติมากรรม “เทพินศิลปี” ด้านหน้าพระตำหนักภายในศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๓๔. (๒๕๓๔). [ภาพถ่าย]. สกนธ์ ภู่งามดี.
ตัวอย่างผลงานเครื่องปันดินเผา ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร. ค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒, จาก www.edtguide.com/tat/442486/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ-บ้านกุดนาขาม-จ.สกลนคร
ตัวอย่างผลงานย่านลิเภา ของกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส. ค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จาก www.nakhononline.com/948
ตัวอย่างลายผ้าทอตีนจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในศูนย์ศิลปาชีพภาคเหนือ. ค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒, จาก www.mgronline.com/travel/detail/9590000039884
บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรเซรามิค ในศูนย์ศิลปาชีพ. ค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒} จาก www.mhesi.go.th/main/th/142-knowledge/projects-along-the-royal/quality-of-life/2118-arts-and-crafts-center
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานเข็มที่ระลึกให้ผู้เขียนในฐานะอาจารย์พิเศษ ของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (๒๕๓๕). [ภาพถ่าย]. สกนธ์ ภู่งามดี.
ภาพกิจกรรมการเรียนของสมาชิกศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
ค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จาก www.wanyud.com และ www.27.254.32.8/view_news.php?newsid=
ภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒, จาก www.silapacheep.ohm.go.th
ภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒, จาก www.mhesi.go.th
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. (๒๕๖๒). กำเนิดโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. ค้นเมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จาก www.silapacheep.ohm.go.th
วิกิพิเดีย. (๒๕๖๒). มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถ. ค้นเมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จาก www.th.wikipedia.org/wiki/มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถ
ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒, จาก www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=116&t=351355
สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพ. (๒๕๖๒). โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ค้นเมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒, จาก www.xn--o3cgb6a7a.com
Published
2020-01-04