ศาสนาและความเชื่อของผู้คนในตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Religion and Belief of Klongsakae’s People in Nakhonluang District, Phranakhon Si Ayutthaya Province

  • วชิรวิทย์ สุนันท์ธัญกุล
Keywords: ศาสนา, ความเชื่อ, ชาวคลองสะแก, อยุธยา

Abstract

        บทความนี้นำเสนอข้อมูลจากการศึกษาศาสนาและความเชื่อของชาวตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นรอง การสัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าจากผู้ที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้สามารถอธิบายถึงความเป็นมาของวัด ศาลเจ้าพ่อ และความเชื่อเรื่องผีที่ปรากฏในพื้นที่ตำบลคลองสะแก ผ่านคำบอกเล่าของชาวคลองสะแก เพื่อเป็นข้อมูลในการทำความเข้าใจในเรื่องศาสนาและความเชื่อที่ยังคงมีอิทธิพลต่อชุมชน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันพื้นที่ตำบลคลองสะแกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ท่าเรือน้ำลึกของรัฐบาล ซึ่งเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ประมาณ ๒๐ แห่ง จึงเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างจังหวัดรวมทั้งแรงงานจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งหลั่งไหลเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ศาสนาและความเชื่อของท้องถิ่นจึงถูกส่งต่อและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของแรงงาน รวมทั้งยังได้แสดงความสัมพันธ์ของการเข้าวัดทำบุญระหว่างชาวคลองสะแก และผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่อีกด้วย

References

เจ้าพ่อบานเย็น เจ้าแม่บัวขาว เจ้าแม่น้ำผึ้ง และปู่ทอง. (๒๕๖๒). [ภาพถ่าย]. ชยกร ผลเจริญ
ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร. (๒๕๕๑, กันยายน). ประเพณีเทศน์มหาชาติ : คติธรรม ความศรัทธาและกุศโลบายทางการเมือง. ใน จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า. ๙(๙), (หน้า ๑๐-๑๑). กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์การพิมพ์ แก่นจันทร์ จำกัด.
ชยกร ผลเจริญ. (๒๕๖๒). อาหารและยาของชาวคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๑๑ (๑), (หน้า ๔๓-๕๘). สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ทองสุก ชัยมานิตย์. (๒๕๖๑, ๒๒ ธันวาคม). ผู้ที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สัมภาษณ์.
ธนาสฤษฏิ์ สตะเวทิน. (๒๕๕๕). เอเชียอาคเนย์ : พัฒนาการทางการเมืองและการต่างประเทศ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พระพิฆเนศปางกู้กรุง ปราสาทนครหลวง. (๒๕๖๐). [ภาพถ่าย]. ชยกร ผลเจริญ
ภาพหลวงพ่อโต เนื้อผง วัดทองทรงธรรม ที่ระลึกในงานฉลองศาลาการเปรียญ ๒๕๓๗. ค้นเมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒, จาก www.gejisiam.com/shop/sirisakda/product-20680
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์). (๒๕๖๐). [ภาพถ่าย]. วชิรวิทย์ สุนันท์ธัญกุล
วิกิพีเดีย. (๒๕๕๙). อำเภอนครหลวง www.th.wikipedia.org/wiki/อำเภอนครหลวง เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วิเชียร ภู่เสวก. (๒๕๖๑, ๒๓ ธันวาคม).นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัมภาษณ์
วัดทองทรงธรรม. (๒๕๖๐). [ภาพถ่าย]. วชิรวิทย์ สุนันท์ธัญกุล
วัดเสด็จ. (๒๕๖๐). [ภาพถ่าย]. วชิรวิทย์ สุนันท์ธัญกุล
วันเพ็ญ สะแกคุ้ม. (๒๕๖๑, ๒๒ ธันวาคม). ผู้ที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สัมภาษณ์.
ศาลเจ้าพ่อน้อย. (๒๕๖๒). [ภาพถ่าย]. ชยกร ผลเจริญ
ศาลพ่อปู่จุ้ย. (๒๕๖๐). [ภาพถ่าย]. ชยกร ผลเจริญ
ศิลปากร, กรม. (๒๕๓๗). ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
สนิท สะแกคุ้ม. (๒๕๖๑, ๒๒ ธันวาคม). ผู้ที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สัมภาษณ์.
เหรียญพระพุทธประทานพร ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา วัดทองทรงธรรม ๒๕๒๕. ค้นเมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒, จาก www.web-pra.com/Auction/Show/5459717
อมรา พงศาพิชญ์. (๒๕๓๙). พุทธศาสนาชาวบ้าน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย หน่วยที่ ๑-๗. พิมพ์ครั้งที่ ๓. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Published
2020-01-04